A Kőrispataki Iskola

Az első írásos feljegyzés az iskola létezéséről l715-ből származik. A református egyház levéltárában található feljegyzés szövege: „Ahol megvizsgáltatva a hallgatok. Dicsérik pásztorukat Tiszteletes Bölöni Illés urat mindenekről élettársával együtt. Így ajánltatik Halmágyi M rektor is.”  

A latin szöveg (Ubi examinati Auditares Laudant sum Pasterem Rever Dnum Elian Bölöni de omnibus  una cum Conjuge.Sic etiam Comendatur Rector M Halmágyi )  

A faluban két felekezeti iskola működött.   l895-től állami iskola möködik.

1895-től 1918-ig Állami elemi népiskola.

1919 - 1920 Şcoala elementară de stat.

1920 - 1940 Şcoala primară de stat.

1940 - 1944 Magyar királyi állami elemi népiskola.

1944 - 1945 Népiskola ,Scoala populară.

1946 - 1948 Şcoala primară de stat cu limba de predare maghiară.

1948 - 1953 Şcoala elementară cu lV- clase.

1953 - 1957 Şcoala elementară mixta cu limba de predare maghiară.

1957 - 1962 Şcoala de Vll ani limba de predare maghiară

1962 - 1964 Şcoala genarală de Vlll.ani. Majd Şcoala generală cu clasele l-Vlll.

A faluban már XVII. században már volt református iskola. Erre az 1660-1695-ös évi leltár enged következtetni amelyben megtalálható a mester bérezése. 1711-től már név szerint ismerjük a mester Fogarasi Tamás személyében. Külön unitárius felekezeti iskola is működött de hogy melyik évtől, nem tudjuk, de 1834-től mar bizonyíték van róla. Iskolamester nem volt, a pap végezte az oktatást. 1885-ben az unitárius egyházközösség prezsbiteriúma figyelmezteti a szülőket, hogy gyermekeiket a református iskolába ne adják, várják meg a községi iskola beindítását mivel egy mester nem tudja elvégezni az unitárius gyermekek oktatását is.   

Az unitárius iskola 1893-ban nyílik meg. Az első református iskolaház amiről tudomást szereztünk a kántori lak mellett volt a templom keleti oldalán a  kántori lak kertjében. Pál Balázs 1890 körül úgy emlékszik róla mint egy rozoga épület, fából épült szalmával volt födve. Egy termes épület három ablakkal, egy ajtóval. Belül a fal mellett bükkfagerendából padok, előtte singnyi széles asztal. Nagy kandalló adott meleget. A fát a tanulók hozták otthonról. 1788-ból maradt egy feljegyzés, amely szerint "Aki a tanítást hír nélkül elmulasztja három krajcár büntetéssel tartozik." A takarítást a lányok végezték.

Tantárgyak: olvasás, írás ,vallás, számolás éneklés. Az adat 1815-ből származik.

1820-ban a tantárgyak: olvasás, vallás, szent história, természettudomány, hazaszeretet, írás, éneklés.

1933-ban az előbbiek mellett meg geográfia, 1940-től erkölcsi regulák. 1825-ben a nagy himlőjárvány miatt szünetel a tanítás.

A mester javadalmazása 1715-ben, egy kalongya búza, egy kalongya zab, minden embertől.

A szegény özvegyek egy sing kendervásznat adtak. A harangozásért egy kenyér vagy öt kéve búza.

1834-ben az előző mellett szénabér is van, egyharmad bugja széna.

1865-ben sürgetik az új iskola építését, 1870-ben 720 forint 49 krajcár pénzmaradvánnyal indul. 1871-ben a vizitáció ismét hátrahagyja az iskola építését. 1870-ben nyáros cseréjéből 500 forint értékű fát  adnak. 1872-ben hozzáfognak az építéshez. 1873-ban felépül, kőből, fából cserépből.

Az akkori lelkész, Pál Balázs is készséggel segít. A királyi tanfelügyelő nagysága Sándor Mózes úgy nyilatkozott hogy a vidéken egy iskolaépület se múlja felül, a faluban a legszebb épület. Az árát 1000 forintra értékeli. Az iskola egy nagy tágas teremből állott. 1884-ben a magtár jövedelméből az egyház közösség berendezi az iskolát. Az iskola látogatás szigorú és kötelező.1893-ban június 19-én a prezsbiteri gyűlés határozata alapján az iskolát átadja a községnek az alábbi feltételek mellett:

1.  A község évi l0 forint haszonbért fizet a fenntartásért.

2.  Az első tanító mindig református legyen. A kántori lakot átadja tanítónak.

3. A község köteles még egy tantermet építeni és a második tanító javadalmazásáról gondoskodni.

4. Ha megszűnik működni a községi iskola úgy az iskola visszaadandó az egyháznak.

Az iskolatermet kultúrteremnek, színdarabok bemutatására, táncteremnek is használják.

1895-98 között óvodát is létesítenek. 1900-ban az épület összeomlott. A fát a szú megette. Tamási Anna óvónő, amikor a gyermekeket kivezeti az épületből a templomkertbe egy kis sétára az épület összeomlott. Emberéletben nem esett kár. A pap imájába foglalva az esetet ilyen keppen "Hálát adunk az istennek a gondviselésért, hogy életben kár nem esett."

1901-ben felépül az új iskola két tanteremmel külön óvodai helyiséggel. Az épület kő, fa, cserép. Tágas, négy ablakos tantermek. Az iskola mellett kert és udvar. Ebben az épületben működött l978-ig az iskola. 1957-ig l-lV. osztály 1957-től Vll majd Vlll osztály. A tanulók létszáma 1957ben 89. Négy tanerő tanít. 1958-ban 112 tanuló az alsó tagozaton négy a felsőn három tanerővel. 1960-ban 140 tanuló négy tanerő az l-lV osztályokban öt tanerő az V-Vll osztályban .   

Az 1901-ben épült iskola l976-ig állt amikoris az épület veszélyessé kezdett válni, javítása nem kifizetődő így bontásra kerül.  Az épület anyaga, a kő, felhasználódott az új épülethez, a cserép és faanyag árát az új épület építéséhet felhasználták.

l982-ben elkezdődött az új iskola építése amely hat évig tartott. A  falu pénzbeli  hozzájárulásából valamint közmunkájából épült fel. Az épület négy tanteremből, egy nagyteremből valamint könyvtár, meg irodahelyiségből áll. A közművesítés hiánya miatt a két mellékhelyiséget is tanteremnek alakították ki.

Az 1986-87-es iskolai évet az új épületben lehetett megkezdeni.