A K?rispataki Iskola

Az els? írásos feljegyzés az iskola létezésér?l l715-b?l származik. A református egyház levéltárában található feljegyzés szövege: „Ahol megvizsgáltatva a hallgatok. Dicsérik pásztorukat Tiszteletes Bölöni Illés urat mindenekr?l élettársával együtt. Így ajánltatik Halmágyi M rektor is.”  

A latin szöveg (Ubi examinati Auditares Laudant sum Pasterem Rever Dnum Elian Bölöni de omnibus  una cum Conjuge.Sic etiam Comendatur Rector M Halmágyi )  

A faluban két felekezeti iskola m?ködött.   l895-t?l állami iskola möködik.

BĹ‘vebben: A K?rispataki Iskola

Adventista imhaház„Az adventizmus a protestantizmusból kiindulva, azt tovább fejlesztve igyekszik közelebb jutni a Szentírás eredeti üzenetéhez.” (E.G. White)

K?rispatakon az advent üzenet 1915-1920 közötti id?ben jelenik meg Tamási Róza és Eszter, valamint a Kertész és a Hermán családok által. ? hozzájuk az advent üzenet egy állítólagos bözödújfalusi személy által jut el, valamint kés?bb egy szolokmai Jakab család által is.
A Hetednapi Adventisták amint, a nevük is elárulja a hét hetedik napját, a szombatot ünneplik meg. Isten megmásíthatatlan törvényének negyedik parancsolata kéri a hetedik nap, a szombat megünneplését, mint nyugalomnapot. (2Mózes 20:8-11)

BĹ‘vebben: Hetednapi Adventista Egyház

Egyháztörténeti szempontból K?rispatakról az 1400-as évek el?ttr?l nincs semmi adat. Mint Küsm?d filiája valószín?leg templommal sem rendelkezett, esetleg egy kápolnája lehetett, err?l azonban semmi konkrét adat nincs.

A reformáció tanítása valószín?leg a XVI. Század második felében jelenhetett meg, mivel Erd?szentgyörgy a Reformáció tanítását, ár 1549-ben elfogadta. A századvég-századel? hozhatta meg K?rispataknak az anyaegyházközség jelleget, és ebben az id?ben épülhetett fel az els? temploma is, amit alátámaszt az a tény, hogy 1633-ban már Pákay János református lelkipásztor hirdeti az igét, és 1672-b?l fennmaradt egy adománylevél, melyben Nagy András földet adományoz az egyházközség telkének nagyobbítására.  

BĹ‘vebben: A Református Egyház

A k?rispataki unitárius templom

Az unitárius egyházközségre vonatkozó adatok csak a XVIII. Század második felét?l ismertek. Az els? adatok az egyházközség 1773-as leltárában találhatók a régi templomra vonatkozóan, majd Lázár István püspök 1801-ben tartott vizitációjáról felvett jegyz?könyvben a régi templomra, régi papilakra és lélekszámra vonatkozóan.

Az els? unitárius templom 1677-ben épült fából, mellette egy fa harangláb állt. Mindkett? 1803-ban a t?z martaléka lett; 1805-ben kezdik építeni a mai k?templomot, melyet 1813-ban fejeznek be. A torony építését 1823-ban kezdik meg, s 1825-ben fejezik be.

 

BĹ‘vebben: Az Unitárius Egyház

K?rispatak a Kis-Küküll?be öml? Küsm?d-patak völgyében fekszik Etédt?l nyugatra 7  km-re. Udvarhelyszék egyik határszéli települése. A völgy két oldalát  550- 670 m-es dombok szegélyezik. A gyakran földcsuszásokkal tarkított domb oldalakon szántok és legel?k, a völgy alján szántok és kertek fekszenek, területe 2805,5 ha. A falut több mint 600 ember lakja, zömükK?rispatak madártávlatból református, kétszáz körüli unitárius  harmincegynéhány Hetednapot Ünnepl? Adventista és néhány katolikus.  A 136A számú megyei úton közelíthet? meg Erd?szentgy?rgy  (Sângeorgiu de P?dure) illetve Székelykeresztúr (Cristuru-Secuiesc) fel?l. A falu a rajta keresztül folyó, k?risfákkal szegélyezett patakról kapta nevét. A k?rispataki lakósság f? foglalkozása földm?velés és állattenyésztés volt, jövedelempótló foglalkozás volt a t?zifaszállítás. Közel 150 éves múltra tekint vissza a népi kismesterségek terén a szalmakalap készítés (kalapkötés). 1879-ben, a faluban közel százan foglalkoztak szalmafonással. Ma kevés az a család a faluban, aki ne ismerné a szalmafonás technikáját.

BĹ‘vebben: K?rispatak története